Ban hành Nội quy cảng biển 2018

Thứ Năm, 15/03/2018, 14:19 GMT+7

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NỘI QUY CẢNG BIỂN

THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH KHÁNH HÒA, TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-CVHHNT

Ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  1. Nội quy này quy định về tàu thuyền, công trình hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trên cơ sở quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2017/NĐ-CP) và các quy định pháp luật liên quan khác.
  2. Khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang bao gồm các vùng nước cảng biển, vùng biển thuộc địa phận 02 tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Thông tư công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Nội quy này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài khi hoạt động tại các vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (sau đây gọi tắt là khu vực quản lý).
  2. Các quy định tại Nội quy này về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường cũng được áp dụng đối với cảng quân sự, cảng cá và cảng, bến thủy nội địa nằm trong vùng nước cảng biển.

Điều 3. Thông tin liên hệ với Cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực quản lý

Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại khu vực quản lý là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (sau đây gọi tắt là Cảng vụ) có trụ sở chính và các Đại diện, Trạm như sau:

Trụ sở chính:

Địa chỉ: số 03 Trần Phú - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3590053

Fax:                     0258 3590048.

E-mail: cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn

Website: http://cvhhnhatrang.org.vn

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Đại diện Cảng vụ tại Vân Phong:

Địa chỉ: Đèo Quýt, tổ dân phố Mỹ Á, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3622181

Fax:                     0258 3622350

E-mail: cangvuvanphong@gmail.com

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Đại diện Cảng vụ tại Cam Ranh:

Địa chỉ: số 30 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3855360

Fax:                     0258 3951295

E-mail: daidiencamranh@gmail.com

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Đại diện Cảng vụ tại Trường Sa:

Địa chỉ: Đảo Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0125 8946707

Email: daidientruongsa@gmail.com

Văn phòng liên lạc ở đất liền: số 30 Nguyễn Trọng Kỷ, phường Cam Linh, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:     0258 3855360

Fax:                 0258 3951295

Email: daidientruongsa@gmail.com

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF                  

Trạm Cảng vụ tại Đầm Môn:

Địa chỉ: xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3622181

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Trạm Cảng vụ tại Vạn Giã:

Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố 9, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3840122

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Trạm Cảng vụ tại Hòn Khói:

Địa chỉ: thôn Đông Hòa, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3672320

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Trạm Cảng vụ tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong:

Địa chỉ: thôn Mỹ Giang, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại:         0258 3622768

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF

Trạm Cảng vụ tại Ninh Chữ:

Địa chỉ: đường Yên Ninh, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại:         0259 3891308

Kênh liên lạc vô tuyến: Kênh 16 hàng hải VHF