Thông báo tỷ giá mua chuyển khoản tiền USD của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng ngày

Thứ Sáu, 06/04/2018, 07:02 GMT+7


- Ngày 04/04/2018: 22.770 VNĐ/USD

- Ngày 05/04/2018: 22.775 VNĐ/USD

- Ngày 06/04/2018: 22.780 VNĐ/USD

- Ngày 09/04/2018: 22.765 VNĐ/USD

- Ngày 10/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 11/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 12/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 13/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 16/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 17/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 18/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 19/04/2018: 22.745 VNĐ/USD

- Ngày 20/04/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 23/04/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 24/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 26/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 27/04/2018: 22.730 VNĐ/USD

- Ngày 02/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 03/05/2018: 22.725 VNĐ/USD

- Ngày 04/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 07/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 08/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 09/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 10/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 11/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 14/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 15/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 16/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 17/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 18/05/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 21/05/2018: 22.745 VNĐ/USD

- Ngày 22/05/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 23/05/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 24/05/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 25/05/2018: 22.745 VNĐ/USD

- Ngày 28/05/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 29/05/2018: 22.785 VNĐ/USD

- Ngày 30/05/2018: 22.810 VNĐ/USD

- Ngày 31/05/2018: 22.795 VNĐ/USD

- Ngày 01/06/2018: 22.765 VNĐ/USD

- Ngày 04/06/2018: 22.770 VNĐ/USD

- Ngày 05/06/2018: 22.785 VNĐ/USD

- Ngày 06/06/2018: 22.775 VNĐ/USD

- Ngày 07/06/2018: 22.770 VNĐ/USD

- Ngày 08/06/2018: 22.770 VNĐ/USD

- Ngày 11/06/2018: 22.765 VNĐ/USD

- Ngày 12/06/2018: 22.765 VNĐ/USD

- Ngày 13/06/2018: 22.780 VNĐ/USD

- Ngày 14/06/2018: 22.780 VNĐ/USD

- Ngày 15/06/2018: 22.775 VNĐ/USD

- Ngày 18/06/2018: 22.785 VNĐ/USD

- Ngày 19/06/2018: 22.810 VNĐ/USD

- Ngày 20/06/2018: 22.810 VNĐ/USD

- Ngày 21/06/2018: 22.830 VNĐ/USD

- Ngày 22/06/2018: 22.860 VNĐ/USD

- Ngày 25/06/2018: 22.830 VNĐ/USD

- Ngày 26/06/2018: 22.865 VNĐ/USD

- Ngày 27/06/2018: 22.905 VNĐ/USD

- Ngày 28/06/2018: 22.900 VNĐ/USD

- Ngày 29/06/2018: 22.915 VNĐ/USD

- Ngày 02/07/2018: 22.920 VNĐ/USD

- Ngày 03/07/2018: 22.990 VNĐ/USD

- Ngày 04/07/2018: 23.000 VNĐ/USD

- Ngày 05/07/2018: 22.995 VNĐ/USD

- Ngày 06/07/2018: 23.005 VNĐ/USD

- Ngày 09/07/2018: 22.995 VNĐ/USD

- Ngày 10/07/2018: 23.000 VNĐ/USD

- Ngày 11/07/2018: 23.005 VNĐ/USD

- Ngày 12/07/2018: 23.005 VNĐ/USD

- Ngày 13/07/2018: 23.010 VNĐ/USD

- Ngày 16/07/2018: 23.010 VNĐ/USD

- Ngày 17/07/2018: 23.010 VNĐ/USD

- Ngày 18/07/2018: 23.010 VNĐ/USD

- Ngày 19/07/2018: 23.010 VNĐ/USD

- Ngày 20/07/2018: 23.025 VNĐ/USD

- Ngày 23/07/2018: 23.020 VNĐ/USD

- Ngày 24/07/2018: 23.220 VNĐ/USD

- Ngày 25/07/2018: 23.200 VNĐ/USD

- Ngày 26/07/2018: 23.160 VNĐ/USD

- Ngày 27/07/2018: 23.155 VNĐ/USD

- Ngày 30/07/2018: 23.210 VNĐ/USD

- Ngày 31/07/2018: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 01/082018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 02/08/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 03/08/2018: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 06/08/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 07/08/2018: 23.265 VNĐ/USD

- Ngày 08/08/2018: 23.250 VNĐ/USD

- Ngày 09/08/2018: 23.245 VNĐ/USD

- Ngày 10/08/2018: 23.230 VNĐ/USD

- Ngày 13/08/2018: 23.260 VNĐ/USD

- Ngày 14/08/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 15/08/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 16/08/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 17/08/2018: 23.270 VNĐ/USD

- Ngày 20/08/2018: 23.255 VNĐ/USD