Thông báo tỷ giá mua chuyển khoản tiền USD của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng ngày

Thứ Sáu, 06/04/2018, 07:02 GMT+7

- Ngày 02/04/2018: 22.750 VNĐ/USD
- Ngày 03/04/2018: 22.765 VNĐ/USD
- Ngày 04/04/2018: 22.770 VNĐ/USD

- Ngày 05/04/2018: 22.775 VNĐ/USD

- Ngày 06/04/2018: 22.780 VNĐ/USD

- Ngày 09/04/2018: 22.765 VNĐ/USD

- Ngày 10/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 11/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 12/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 13/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 16/04/2018: 22.755 VNĐ/USD

- Ngày 17/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 18/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 19/04/2018: 22.745 VNĐ/USD

- Ngày 20/04/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 23/04/2018: 22.740 VNĐ/USD

- Ngày 24/04/2018: 22.735 VNĐ/USD

- Ngày 26/04/2018: 22.735 VNĐ/USD