Nhằm mục tiêu tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan tới các vi phạm trong lao động dẫn tới tai nạn. Đề nghị cán bộ CNV thuộc các cơ quan đơn vị, tàu thuyền hoạt động hàng hải trong khu vực Khánh Hoà và Ninh Thuận cập nhật nội dung Luật an toàn vệ sinh lao động. Tuân thủ và tạo môi trường làm việc an toàn, giảm thiểu những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong quá trình làm việc.

Nội dung được đính kèm.