Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ Bảy, 30/09/2017, 19:42 GMT+7

Vị trí và chức năng của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

 • Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hàng hải tại các cảng biển, vùng nước cảng biển và vùng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận.
 • Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Maritime Administration of Nha Trang.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, bao gồm:

 • Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển trong khu vực quản lý và tổ chức giám sát thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý.
 • Cấp phép, giám sát tàu biển ra, vào và hoạt động tại cảng biển; không cho phép tàu biển vào cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.
 • Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tạm giữ tàu biển theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này.
 • Tổ chức tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường.
 • Tổ chức thực hiện việc đăng ký thuyền viên; thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí cảng biển theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện thanh tra hàng hải, điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.
 • Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan QLNN tại cảng biển.
 • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thẩm quyền.
 • Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Nha Trang còn có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Xây dựng để Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch biên chế; thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.
 • Tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hàng hải.
 • Thực hiện theo uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cho thuê quản lý khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
 • Quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định.
 • Ðược quyền trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Cảng vụ Hàng  hải Nha Trang được quy định tại văn bản ban hành kèm theo theo Quyết định số 203/2006/CVNT-TC ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quy định về tổ chức hoạt động của Cảng vụ Nha Trang.