Thông báo tỷ giá mua chuyển khoản tiền USD của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng ngày

Thứ Hai, 08/04/2024, 09:07 GMT+7

-Ngày 01/11/2019: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 04/11/2019: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 05/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 06/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 07/11/2019: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 08/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 11/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 12/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 13/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 14/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 15/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 18/11/2019: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 19/11/2019: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 20/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 21/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 22/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 25/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 26/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 27/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 28/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 29/11/2019: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 02/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 02/12/2019: 24.230 VNĐ/USD

-Ngày 03/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 04/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 05/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 06/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 09/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 10/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 11/12/2019: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 12/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 13/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 16/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 17/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

 -Ngày 18/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

-Ngày 19/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

 -Ngày 20/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

 -Ngày 23/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

 -Ngày 24/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

 

 -Ngày 25/12/2019: 23.110 VNĐ/USD  

-Ngày 26/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

 -Ngày 27/12/2019: 23.110 VNĐ/USD 

-Ngày 30/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 31/12/2019: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 02/01/2020: 23.110 VNĐ/USD

 

 -Ngày 03/01/2020: 23.110 VNĐ/USD  

  -Ngày 06/01/2020: 23.110 VNĐ/USD  

-Ngày 07/01/2020: 23.110 VNĐ/USD 

-Ngày 08/01/2020: 23.115 VNĐ/USD

-Ngày 09/01/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 10/01/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 13/01/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 14/01/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 15/01/2020: 23.125 VNĐ/USD

-Ngày 16/01/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 17/01/2020: 23.125 VNĐ/USD

-Ngày 20/01/2020: 23.105 VNĐ/USD

-Ngày 21/01/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 22/01/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 30/01/2020: 23.105 VNĐ/USD

-Ngày 31/01/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 03/02/2020: 23.165 VNĐ/USD

-Ngày 04/02/2020: 23.200 VNĐ/USD

-Ngày 05/02/2020: 23.160 VNĐ/USD

-Ngày 06/02/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 07/02/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 10/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 11/02/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 12/02/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 13/02/2020: 23.160 VNĐ/USD

-Ngày 14/02/2020: 23.160 VNĐ/USD

-Ngày 17/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 18/02/2020: 23.165 VNĐ/USD

-Ngày 19/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 20/02/2020: 23.165 VNĐ/USD

-Ngày 21/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 24/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 25/02/2020: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 26/02/2020: 23.185 VNĐ/USD

-Ngày 27/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 28/02/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 02/03/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 03/03/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 04/03/2020: 23.150 VNĐ/USD

-Ngày 05/03/2020: 23.145 VNĐ/USD

-Ngày 06/03/2020: 23.150 VNĐ/USD

-Ngày 09/03/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 10/03/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 11/03/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 12/03/2020: 23.125 VNĐ/USD

-Ngày 13/03/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 16/03/2020: 23.150 VNĐ/USD

-Ngày 17/03/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 18/03/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 19/03/2020: 23.230 VNĐ/USD

-Ngày 20/03/2020: 23.335 VNĐ/USD

-Ngày 23/03/2020: 23.450 VNĐ/USD

-Ngày 24/03/2020: 23.590 VNĐ/USD

-Ngày 25/03/2020: 23.500 VNĐ/USD

-Ngày 26/03/2020: 23.540 VNĐ/USD

-Ngày 27/03/2020: 23.560 VNĐ/USD

-Ngày 30/03/2020: 23.550 VNĐ/USD

-Ngày 31/03/2020: 23.560 VNĐ/USD

-Ngày 01/4/2020: 23.490 VNĐ/USD

-Ngày 03/4/2020: 23.470 VNĐ/USD

-Ngày 06/4/2020: 23.350 VNĐ/USD

-Ngày 07/4/2020: 23.370 VNĐ/USD

-Ngày 08/4/2020: 23.410 VNĐ/USD

-Ngày 09/4/2020: 23.430 VNĐ/USD

-Ngày 10/4/2020: 23.380 VNĐ/USD

-Ngày 13/4/2020: 23.340 VNĐ/USD

-Ngày 14/4/2020: 23.350 VNĐ/USD

-Ngày 15/4/2020: 23.370 VNĐ/USD

-Ngày 16/4/2020: 23.360 VNĐ/USD

-Ngày 17/4/2020: 23.350 VNĐ/USD

-Ngày 20/4/2020: 23.340 VNĐ/USD

-Ngày 21/4/2020: 23.370 VNĐ/USD

-Ngày 22/4/2020: 23.360 VNĐ/USD

-Ngày 23/4/2020: 23.380 VNĐ/USD

-Ngày 24/4/2020: 23.390 VNĐ/USD

-Ngày 27/4/2020: 23.400 VNĐ/USD

-Ngày 28/4/2020: 23.370 VNĐ/USD

-Ngày 29/4/2020: 23.350 VNĐ/USD

-Ngày 04/5/2020: 23.330 VNĐ/USD

-Ngày 05/5/2020: 23.350 VNĐ/USD

-Ngày 06/5/2020: 23.330 VNĐ/USD

-Ngày 07/5/2020: 23.340 VNĐ/USD

-Ngày 08/5/2020: 23.310 VNĐ/USD

-Ngày 11/5/2020: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 12/5/2020: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 13/5/2020: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 14/5/2020: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 15/5/2020: 23.280 VNĐ/USD

-Ngày 18/5/2020: 23.270 VNĐ/USD

-Ngày 19/5/2020: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 20/5/2020: 23.190 VNĐ/USD

-Ngày 21/5/2020: 23.180 VNĐ/USD

-Ngày 22/5/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 25/5/2020: 23.220 VNĐ/USD

-Ngày 26/5/2020: 23.230 VNĐ/USD

-Ngày 27/5/2020: 23.230 VNĐ/USD

-Ngày 28/5/2020: 23.230 VNĐ/USD

-Ngày 29/5/2020: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 01/6/2020: 23.190 VNĐ/USD

-Ngày 02/6/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 03/6/2020: 23.160 VNĐ/USD

-Ngày 04/6/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 05/6/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 08/6/2020: 23.170 VNĐ/USD

-Ngày 09/6/2020: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 10/6/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 11/6/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 12/6/2020: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 15/6/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 16/6/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 17/6/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 18/6/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 19/6/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 22/6/2020: 23.130 VNĐ/USD

-Ngày 23/6/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 24/6/2020: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 25/6/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 26/6/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 29/6/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 30/6/2020: 23.110 VNĐ/USD

  -Ngày 01/7/2020: 23.120 VNĐ/USD 

 -Ngày 03/7/2020: 23.110 VNĐ/USD  

  -Ngày 06/7/2020: 23.110 VNĐ/USD  

-Ngày 07/7/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 08/7/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 09/7/2020: 23.110 VNĐ/USD

  -Ngày 10/7/2020: 23.100 VNĐ/USD  

  -Ngày 13/7/2020: 23.090 VNĐ/USD  

  -Ngày 14/7/2020: 23.090 VNĐ/USD  

  -Ngày 15/7/2020: 23.090 VNĐ/USD  

-Ngày 16/7/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 17/7/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 20/7/2020: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 21/7/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 22/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 23/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 24/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 27/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 28/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 29/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 30/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 31/7/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 03/8/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 04/8/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 05/8/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 06/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 07/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 10/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 11/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 12/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 13/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 14/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 17/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 18/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 19/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 20/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 21/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 24/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 25/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 26/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 27/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 28/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 31/08/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 01/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 03/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 04/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 07/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 08/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 09/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 10/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 11/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 14/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 15/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 16/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 17/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 18/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 21/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 22/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 23/09/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 24/09/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 25/09/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 28/09/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 29/09/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 30/09/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 01/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 02/10/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 05/10/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 06/10/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 07/10/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 08/10/2020: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 09/10/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 12/10/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 13/10/2020: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 14/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 15/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 16/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 19/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 20/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 21/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 22/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 23/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 26/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 27/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 28/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 29/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 30/10/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 02/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 03/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 04/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 05/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 06/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 09/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 10/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 11/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 12/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 13/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 16/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 17/11/2020: 23.080 VNĐ/USD

-Ngày 18/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 19/11/2020: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 20/11/2020: 23.085 VNĐ/USD

-Ngày 23/11/2020: 23.085 VNĐ/USD

-Ngày 24/11/2020: 23.070 VNĐ/USD

-Ngày 25/11/2020: 23.070 VNĐ/USD

-Ngày 26/11/2020: 23.070 VNĐ/USD

-Ngày 27/11/2020: 23.080 VNĐ/USD

-Ngày 30/11/2020: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 01/12/2020: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 02/12/2020: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 03/12/2020: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 04/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 07/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 08/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 09/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 10/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 11/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 14/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 15/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 16/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 17/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 18/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 21/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 22/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 23/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 24/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 25/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 28/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 29/12/2020: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 30/12/2020: 23.030 VNĐ/USD

-Ngày 31/12/2020: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày 04/01/2021: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày 05/01/2021: 23.000 VNĐ/USD

-Ngày 06/01/2021: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày 07/01/2021: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày 08/01/2021: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày11/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày12/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày13/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày14/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày15/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày18/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày19/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày20/01/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày21/01/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày22/01/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày25/01/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày26/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày27/01/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày28/01/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày29/01/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày01/02/2021: 22.955 VNĐ/USD

-Ngày02/02/2021: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày03/02/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày04/02/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày05/02/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày08/02/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày09/02/2021: 22.860 VNĐ/USD

-Ngày 17/02/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 18/02/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 19/02/2021: 22.915 VNĐ/USD

-Ngày 22/02/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 23/02/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 24/02/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 25/02/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 26/02/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 01/03/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 02/03/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 03/03/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 04/03/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 05/03/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 08/03/2021: 22.945 VNĐ/USD

-Ngày 09/03/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 10/03/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 11/03/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 12/03/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 15/03/2021: 22.975 VNĐ/USD

-Ngày 16/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 17/03/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 18/03/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 19/03/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 22/03/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày 23/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 24/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 25/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 26/03/2021: 23.010 VNĐ/USD

-Ngày 29/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 30/03/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 31/03/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 01/04/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 02/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 05/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 06/04/2021: 23.000 VNĐ/USD

-Ngày 07/04/2021: 23.000 VNĐ/USD

-Ngày 08/04/2021: 23.000 VNĐ/USD

-Ngày 09/04/2021: 23.000 VNĐ/USD

-Ngày 12/04/2021: 22.975 VNĐ/USD

-Ngày 13/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 14/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 15/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 16/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 19/04/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày 20/04/2021: 22.990 VNĐ/USD

-Ngày 22/04/2021: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày 23/04/2021: 22.975 VNĐ/USD

-Ngày 26/04/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 27/04/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 28/04/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 29/04/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 04/05/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày 05/05/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày 06/05/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày 07/05/2021: 22.980 VNĐ/USD

-Ngày 10/05/2021: 22.970 VNĐ/USD

-Ngày 11/05/2021: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày 12/05/2021: 22.960VNĐ/USD

-Ngày 13/05/2021: 22.940VNĐ/USD

-Ngày 14/05/2021: 22.950VNĐ/USD

-Ngày 17/05/2021: 22.950VNĐ/USD

-Ngày 18/05/2021: 22.940VNĐ/USD

-Ngày 19/05/2021: 22.950VNĐ/USD

-Ngày 20/05/2021: 22.940VNĐ/USD

-Ngày 21/05/2021: 22.950VNĐ/USD

-Ngày 24/05/2021: 22.955VNĐ/USD

-Ngày 25/05/2021: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 26/05/2021: 22.960 VNĐ/USD

 

-Ngày 27/05/2021: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày 28/05/2021: 22.940 VNĐ/USD 

-Ngày 31/05/2021: 22.945 VNĐ/USD

-Ngày 01/06/2021: 22.945 VNĐ/USD

-Ngày 02/06/2021: 22.945 VNĐ/USD

-Ngày 03/06/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 04/06/2021: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày 07/06/2021: 22.945 VNĐ/USD

-Ngày 08/06/2021: 22.880 VNĐ/USD

-Ngày 09/06/2021: 22.860 VNĐ/USD

-Ngày 10/06/2021: 22.860 VNĐ/USD

-Ngày 11/06/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 14/06/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 15/06/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 16/06/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 17/06/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 18/06/2021: 22.865 VNĐ/USD

-Ngày 21/06/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 22/06/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 23/06/2021: 22.940 VNĐ/USD

-Ngày 24/06/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 25/06/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 28/06/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 29/06/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 30/06/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 01/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 02/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 05/07/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 06/07/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 07/07/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 08/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 09/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 12/07/2021: 22.900 VNĐ/USD

-Ngày 13/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 14/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 15/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 16/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 19/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 20/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 21/07/2021: 22.930 VNĐ/USD

-Ngày 22/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 23/07/2021: 22.920 VNĐ/USD

-Ngày 26/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 27/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 28/07/2021: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 29/07/2021: 22.870 VNĐ/USD

-Ngày 30/07/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 02/08/2021: 22.855 VNĐ/USD

-Ngày 03/08/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 04/08/2021: 22.840 VNĐ/USD

-Ngày 05/08/2021: 22.850 VNĐ/USD

-Ngày 06/08/2021: 22.840 VNĐ/USD

-Ngày 09/08/2021: 22.830 VNĐ/USD

-Ngày 10/08/2021: 22.820 VNĐ/USD

-Ngày 11/08/2021: 22.780 VNĐ/USD

-Ngày 12/08/2021: 22.710 VNĐ/USD

-Ngày 13/08/2021: 22.710 VNĐ/USD

-Ngày 16/08/2021: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 17/08/2021: 22.735 VNĐ/USD

-Ngày 18/08/2021: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 19/08/2021: 22.710 VNĐ/USD

-Ngày 20/08/2021: 22.715 VNĐ/USD

-Ngày 23/08/2021: 22.725 VNĐ/USD

-Ngày 24/08/2021: 22.725 VNĐ/USD

-Ngày 25/08/2021: 22.715 VNĐ/USD

-Ngày 26/08/2021: 22.690 VNĐ/USD

-Ngày 27/08/2021: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 30/08/2021: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 31/08/2021: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 01/09/2021: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 06/09/2021: 22.675 VNĐ/USD

-Ngày 07/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 08/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 09/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 10/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 13/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 14/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 15/09/2021: 22.665 VNĐ/USD

-Ngày 16/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 17/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 20/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 21/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 22/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 23/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 24/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 27/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 28/09/2021: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 29/09/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 30/09/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 01/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 04/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 05/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 06/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 07/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 08/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 11/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 12/10/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 13/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 14/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 15/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 18/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 19/10/2021: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 20/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 21/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 22/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 25/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 26/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 27/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 28/10/2021: 22.655 VNĐ/USD

-Ngày 29/10/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 01/11/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 02/11/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 03/11/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 04/11/2021: 22.630 VNĐ/USD

-Ngày 05/11/2021: 22.580 VNĐ/USD

-Ngày 08/11/2021: 22.570 VNĐ/USD

-Ngày 09/11/2021: 22.560 VNĐ/USD

-Ngày 10/11/2021: 22.560 VNĐ/USD

-Ngày 11/11/2021: 22.555 VNĐ/USD

-Ngày 12/11/2021: 22.545 VNĐ/USD

-Ngày 15/11/2021: 22.550 VNĐ/USD

-Ngày 16/11/2021: 22.550 VNĐ/USD

-Ngày 17/11/2021: 22.550 VNĐ/USD

-Ngày 18/11/2021: 22.550 VNĐ/USD

-Ngày 19/11/2021: 22.555 VNĐ/USD

-Ngày 22/11/2021: 22.565 VNĐ/USD

-Ngày 23/11/2021: 22.575 VNĐ/USD

-Ngày 24/11/2021: 22.575 VNĐ/USD

-Ngày 25/11/2021: 22.585 VNĐ/USD

-Ngày 26/11/2021: 22.575 VNĐ/USD

-Ngày 29/11/2021: 22.575 VNĐ/USD

-Ngày 30/11/2021: 22.600VNĐ/USD

-Ngày 01/12/2021: 22.590VNĐ/USD

-Ngày 02/12/2021: 22.610VNĐ/USD

-Ngày 03/12/2021: 22.680VNĐ/USD

-Ngày 06/12/2021: 22.710VNĐ/USD

-Ngày 07/12/2021: 22.980VNĐ/USD

-Ngày 08/12/2021: 22.960VNĐ/USD

-Ngày 09/12/2021: 22.810VNĐ/USD

-Ngày 10/12/2021: 22.910VNĐ/USD

-Ngày 13/12/2021: 22.850VNĐ/USD

-Ngày 14/12/2021: 22.850VNĐ/USD

-Ngày 15/12/2021: 22.900VNĐ/USD

-Ngày 16/12/2021: 22.910VNĐ/USD

-Ngày 17/12/2021: 22.910VNĐ/USD

-Ngày 20/12/2021: 22.830 VNĐ/USD

-Ngày 21/12/2021: 22.760 VNĐ/USD

-Ngày 22/12/2021: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 23/12/2021: 22.830 VNĐ/USD

-Ngày 24/12/2021: 22.790 VNĐ/USD

-Ngày 27/12/2021: 22.650 VNĐ/USD

-Ngày 28/12/2021: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 29/12/2021: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 30/12/2021: 22.690 VNĐ/USD

-Ngày 31/12/2021: 22.640 VNĐ/USD

-Ngày 04/01/2022: 22.640 VNĐ/USD

-Ngày 05/01/2022: 22.620 VNĐ/USD

-Ngày 06/01/2022: 22.620 VNĐ/USD

-Ngày 07/01/2022: 22.610 VNĐ/USD

-Ngày 10/01/2022: 22.570 VNĐ/USD

-Ngày 11/01/2022: 22.560 VNĐ/USD

-Ngày 12/01/2022: 22.560 VNĐ/USD

-Ngày 13/01/2022: 22.560 VNĐ/USD

-Ngày 14/01/2022: 22.570 VNĐ/USD

-Ngày 17/01/2022: 22.570 VNĐ/USD

-Ngày 18/01/2022: 22.610 VNĐ/USD

-Ngày 19/01/2022: 22.570 VNĐ/USD

-Ngày 20/01/2022: 22.500 VNĐ/USD

-Ngày 21/01/2022: 22.500 VNĐ/USD

-Ngày 24/01/2022: 22.480 VNĐ/USD

-Ngày 25/01/2022: 22.530 VNĐ/USD

-Ngày 26/01/2022: 22.490 VNĐ/USD

-Ngày 27/01/2022: 22.500 VNĐ/USD

-Ngày 28/01/2022: 22.500 VNĐ/USD

-Ngày 07/02/2022: 22.530 VNĐ/USD

-Ngày 08/02/2022: 22.530 VNĐ/USD

-Ngày 09/02/2022: 22.610 VNĐ/USD

-Ngày 10/02/2022: 22.540 VNĐ/USD

-Ngày 11/02/2022: 22.530 VNĐ/USD

-Ngày 14/02/2022: 22.540 VNĐ/USD

-Ngày 15/02/2022: 22.590 VNĐ/USD

-Ngày 16/02/2022: 22.600 VNĐ/USD

-Ngày 17/02/2022: 22.630 VNĐ/USD

-Ngày 18/02/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 21/02/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 22/02/2022: 22.660 VNĐ/USD

-Ngày 23/02/2022: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 24/02/2022: 22.680 VNĐ/USD

-Ngày 25/02/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 28/02/2022: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 01/03/2022: 22.670 VNĐ/USD

-Ngày 02/03/2022: 22.685 VNĐ/USD

-Ngày 03/03/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 04/03/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 07/03/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 08/03/2022: 22.710 VNĐ/USD

-Ngày 09/03/2022: 22.710 VNĐ/USD

-Ngày 10/03/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 11/03/2022: 22.720 VNĐ/USD

-Ngày 14/03/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 15/03/2022: 22.750 VNĐ/USD

-Ngày 16/03/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 17/03/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 18/03/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 21/03/2022: 22.720 VNĐ/USD

-Ngày 22/03/2022: 22.720 VNĐ/USD

-Ngày 23/03/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 24/03/2022: 22.735 VNĐ/USD

-Ngày 25/03/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 28/03/2022: 22.725 VNĐ/USD

-Ngày 29/03/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 30/03/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 31/03/2022: 22.720 VNĐ/USD

-Ngày 01/04/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 04/04/2022: 22.700 VNĐ/USD

-Ngày 05/04/2022: 22.705 VNĐ/USD

-Ngày 06/04/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 07/04/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 08/04/2022: 22.720 VNĐ/USD

-Ngày 12/04/2022: 22.730 VNĐ/USD

-Ngày 13/04/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 14/04/2022: 22.740 VNĐ/USD

-Ngày 15/04/2022: 22.760 VNĐ/USD

-Ngày 18/04/2022: 22.760 VNĐ/USD

-Ngày 19/04/2022: 22.790 VNĐ/USD

-Ngày 20/04/2022: 22.815 VNĐ/USD

-Ngày 21/04/2022: 22.825 VNĐ/USD

-Ngày 22/04/2022: 22.820 VNĐ/USD

-Ngày 25/04/2022: 22.830 VNĐ/USD

-Ngày 26/04/2022: 22.840 VNĐ/USD

-Ngày 27/04/2022: 22.840 VNĐ/USD

-Ngày 28/04/2022: 22.820 VNĐ/USD

-Ngày 29/04/2022: 22.815 VNĐ/USD

-Ngày 04/05/2022: 22.830 VNĐ/USD

-Ngày 05/05/2022: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 06/05/2022: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 09/05/2022: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 10/05/2022: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 11/05/2022: 22.810 VNĐ/USD

-Ngày 12/05/2022: 22.910 VNĐ/USD

-Ngày 13/05/2022: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày 16/05/2022: 22.950 VNĐ/USD

-Ngày 17/05/2022: 22.960 VNĐ/USD

-Ngày 18/05/2022: 22.985 VNĐ/USD

-Ngày 19/05/2022: 23.005 VNĐ/USD

-Ngày 20/05/2022: 23.030 VNĐ/USD

-Ngày 23/05/2022: 23.035 VNĐ/USD

-Ngày 24/05/2022: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 25/05/2022: 23.080 VNĐ/USD

-Ngày 26/05/2022: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 27/05/2022: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 30/05/2022: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 31/05/2022: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 01/06/2022: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 02/06/2022: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 03/06/2022: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 06/06/2022: 23.055 VNĐ/USD

-Ngày 07/06/2022: 23.045 VNĐ/USD

-Ngày 08/06/2022: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 09/06/2022: 23.050 VNĐ/USD

-Ngày 10/06/2022: 23.020 VNĐ/USD

-Ngày 13/06/2022: 23.040 VNĐ/USD

-Ngày 14/06/2022: 23.060 VNĐ/USD

-Ngày 15/06/2022: 23.080 VNĐ/USD

-Ngày 16/06/2022: 23.090 VNĐ/USD

-Ngày 17/06/2022: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 20/06/2022: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 21/06/2022: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 22/06/2022: 23.095 VNĐ/USD

-Ngày 23/06/2022: 23.100 VNĐ/USD

-Ngày 24/06/2022: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 27/06/2022: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 28/06/2022: 23.110 VNĐ/USD

-Ngày 29/06/2022: 23.120 VNĐ/USD

-Ngày 30/06/2022: 23.125 VNĐ/USD

-Ngày 01/07/2022: 23.140 VNĐ/USD

-Ngày 04/07/2022: 23.160 VNĐ/USD

-Ngày 05/07/2022: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 06/07/2022: 23.225 VNĐ/USD

-Ngày 07/07/2022: 23.240 VNĐ/USD

-Ngày 08/07/2022: 23.220 VNĐ/USD

-Ngày 11/07/2022: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 12/07/2022: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 13/07/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 14/07/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 15/07/2022: 23.280 VNĐ/USD

-Ngày 18/07/2022: 23.310 VNĐ/USD

-Ngày 19/07/2022: 23.310 VNĐ/USD

-Ngày 20/07/2022: 23.280 VNĐ/USD

-Ngày 21/07/2022: 23.280 VNĐ/USD

-Ngày 22/07/2022: 23.270 VNĐ/USD

-Ngày 25/07/2022: 23.270 VNĐ/USD

-Ngày 26/07/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 27/07/2022: 23.215 VNĐ/USD

-Ngày 28/07/2022: 23.240 VNĐ/USD

-Ngày 29/07/2022: 23.230 VNĐ/USD

-Ngày 01/08/2022: 23.210 VNĐ/USD

-Ngày 02/08/2022: 23.220 VNĐ/USD

-Ngày 03/08/2022: 23.220 VNĐ/USD

-Ngày 04/08/2022: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 05/08/2022: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 08/08/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 09/08/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 10/08/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 11/08/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 12/08/2022: 23.250 VNĐ/USD

-Ngày 15/08/2022: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 16/08/2022: 23.260 VNĐ/USD

-Ngày 17/08/2022: 23.265 VNĐ/USD

-Ngày 18/08/2022: 23.265 VNĐ/USD

-Ngày 19/08/2022: 23.265 VNĐ/USD

-Ngày 22/08/2022: 23.265 VNĐ/USD

-Ngày 23/08/2022: 23.270 VNĐ/USD

Ngày 24/08/2022: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 25/08/2022: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 26/08/2022: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 29/08/2022: 23.270 VNĐ/USD

Ngày 30/08/2022: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 31/08/2022: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 05/09/2022: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 06/09/2022: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 07/09/2022: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 08/09/2022: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 09/09/2022: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 12/09/2022: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 13/09/2022: 23.390 VNĐ/USD

Ngày 14/09/2022: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 15/09/2022: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 16/09/2022: 23.480 VNĐ/USD

Ngày 19/09/2022: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 20/09/2022: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 21/09/2022: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 22/09/2022: 23.555 VNĐ/USD

Ngày 23/09/2022: 23.565 VNĐ/USD

Ngày 26/09/2022: 23.570 VNĐ/USD

Ngày 27/09/2022: 23.590 VNĐ/USD

Ngày 28/09/2022: 23.600 VNĐ/USD

Ngày 29/09/2022: 23.620 VNĐ/USD

Ngày 30/09/2022: 23.680 VNĐ/USD

Ngày 03/10/2022: 23.730 VNĐ/USD

Ngày 04/10/2022: 23.750 VNĐ/USD

Ngày 05/10/2022: 23.750 VNĐ/USD

Ngày 06/10/2022: 23.735 VNĐ/USD

Ngày 07/10/2022: 23.740 VNĐ/USD

Ngày 10/10/2022: 23.740 VNĐ/USD

Ngày 11/10/2022: 23.740 VNĐ/USD

Ngày 12/10/2022: 23.790 VNĐ/USD

Ngày 13/10/2022: 23.840 VNĐ/USD

Ngày 14/10/2022: 23.950 VNĐ/USD

Ngày 17/10/2022: 23.950 VNĐ/USD

Ngày 18/10/2022: 24.200 VNĐ/USD

Ngày 19/10/2022: 24.300 VNĐ/USD

Ngày 20/10/2022: 24.320 VNĐ/USD

Ngày 21/10/2022: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 24/10/2022: 24.592 VNĐ/USD

Ngày 25/10/2022: 24.605 VNĐ/USD

Ngày 26/10/2022: 24.602 VNĐ/USD

Ngày 27/10/2022: 24.608 VNĐ/USD

Ngày 28/10/2022: 24.590 VNĐ/USD

Ngày 31/10/2022: 24.599 VNĐ/USD

Ngày 01/11/2022: 24.599 VNĐ/USD

Ngày 02/11/2022: 24.601 VNĐ/USD

Ngày 03/11/2022: 24.591 VNĐ/USD

Ngày 04/11/2022: 24.591 VNĐ/USD

Ngày 07/11/2022: 24.594 VNĐ/USD

Ngày 08/11/2022: 24.674 VNĐ/USD

Ngày 09/11/2022: 24.722 VNĐ/USD

Ngày 10/11/2022: 24.720 VNĐ/USD

Ngày 11/11/2022: 24.720 VNĐ/USD

Ngày 14/11/2022: 24.660 VNĐ/USD

Ngày 15/11/2022: 24.600 VNĐ/USD

Ngày 16/11/2022: 24.610 VNĐ/USD

Ngày 17/11/2022: 24.610 VNĐ/USD

Ngày 18/11/2022: 24.610 VNĐ/USD

Ngày 21/11/2022: 24.608 VNĐ/USD

Ngày 22/11/2022: 24.657 VNĐ/USD

Ngày 23/11/2022: 24.657 VNĐ/USD

Ngày 24/11/2022: 24.645 VNĐ/USD

Ngày 25/11/2022: 24.654 VNĐ/USD

Ngày 28/11/2022: 24.600 VNĐ/USD

Ngày 29/11/2022: 24.600 VNĐ/USD

Ngày 30/11/2022: 24.610 VNĐ/USD

Ngày 01/12/2022: 24.500 VNĐ/USD

Ngày 02/12/2022: 24.320 VNĐ/USD

Ngày 05/12/2022: 24.000 VNĐ/USD

Ngày 06/12/2022: 23.860 VNĐ/USD

Ngày 07/12/2022: 23.860 VNĐ/USD

Ngày 08/12/2022: 23.780 VNĐ/USD

Ngày 09/12/2022: 23.580 VNĐ/USD

Ngày 12/12/2022: 23.480 VNĐ/USD

Ngày 13/12/2022: 23.540 VNĐ/USD

Ngày 14/12/2022: 23.420 VNĐ/USD

Ngày 15/12/2022: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 16/12/2022: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 19/12/2022: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 20/12/2022: 23.670 VNĐ/USD

Ngày 21/12/2022: 23.610 VNĐ/USD

Ngày 22/12/2022: 23.540 VNĐ/USD

Ngày 23/12/2022: 23.520 VNĐ/USD

Ngày 26/12/2022: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 27/12/2022: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 28/12/2022: 23.450 VNĐ/USD

Ngày 29/12/2022: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 30/12/2022: 23.440 VNĐ/USD

Ngày 03/01/2023: 23.440 VNĐ/USD

Ngày 04/01/2023: 23.380 VNĐ/USD

Ngày 05/01/2023: 23.360 VNĐ/USD

Ngày 06/01/2023: 23.330 VNĐ/USD

Ngày 09/01/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 10/01/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 11/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 12/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 13/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 16/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 17/01/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 18/01/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 19/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 27/01/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 30/01/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 31/01/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 01/02/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 02/02/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 03/02/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 06/02/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 07/02/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 08/02/2023: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 09/02/2023: 23.425 VNĐ/USD

Ngày 10/02/2023: 23.390 VNĐ/USD

Ngày 13/02/2023: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 14/02/2023: 23.430 VNĐ/USD

Ngày 15/02/2023: 23.450 VNĐ/USD

Ngày 16/02/2023: 23.450 VNĐ/USD

Ngày 17/02/2023: 23.590 VNĐ/USD

Ngày 20/02/2023: 23.640 VNĐ/USD

Ngày 21/02/2023: 23.560 VNĐ/USD

Ngày 22/02/2023: 23.560 VNĐ/USD

Ngày 23/02/2023: 23.640 VNĐ/USD

Ngày 24/02/2023: 23.660 VNĐ/USD

Ngày 27/02/2023: 23.650 VNĐ/USD

Ngày 28/02/2023: 23.660 VNĐ/USD

Ngày 01/03/2023: 23.580 VNĐ/USD

Ngày 02/03/2023: 23.555 VNĐ/USD

Ngày 03/03/2023: 23.540 VNĐ/USD

Ngày 06/03/2023: 23.560 VNĐ/USD

Ngày 07/03/2023: 23.510 VNĐ/USD

Ngày 08/03/2023: 23.520 VNĐ/USD

Ngày 09/03/2023: 23.550 VNĐ/USD

Ngày 10/03/2023: 23.520 VNĐ/USD

Ngày 13/03/2023: 23.510 VNĐ/USD

Ngày 14/03/2023: 23.400 VNĐ/USD

Ngày 15/03/2023: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 16/03/2023: 23.420 VNĐ/USD

Ngày 17/03/2023: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 20/03/2023: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 21/03/2023: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 22/03/2023: 23.420 VNĐ/USD

Ngày 23/03/2023: 23.360 VNĐ/USD

Ngày 24/03/2023: 23.340 VNĐ/USD

Ngày 27/03/2023: 23.340 VNĐ/USD

Ngày 28/03/2023: 23.340 VNĐ/USD

Ngày 29/03/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 30/03/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 31/03/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 03/04/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 04/04/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 05/04/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 06/04/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 07/04/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 10/04/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 11/04/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 12/04/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 13/04/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 14/04/2023: 23.275 VNĐ/USD

Ngày 17/04/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 18/04/2023: 23.360 VNĐ/USD

Ngày 19/04/2023: 23.350 VNĐ/USD

Ngày 20/04/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 21/04/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 24/04/2023: 23.330 VNĐ/USD

Ngày 25/04/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 26/04/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 27/04/2023: 23.305 VNĐ/USD

Ngày 28/04/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 04/05/2023: 23.305 VNĐ/USD

Ngày 05/05/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 08/05/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 09/05/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 10/05/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 11/05/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 12/05/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 15/05/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 16/05/2023: 23.280 VNĐ/USD

Ngày 17/05/2023: 23.285 VNĐ/USD

Ngày 18/05/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 19/05/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 22/05/2023: 23.290 VNĐ/USD

Ngày 23/05/2023: 23.275 VNĐ/USD

Ngày 24/05/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 25/05/2023: 23.300 VNĐ/USD

Ngày 26/05/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 29/05/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 30/05/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 31/05/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 01/06/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 02/06/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 05/06/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 06/06/2023: 23.330 VNĐ/USD

Ngày 07/06/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 08/06/2023: 23.315 VNĐ/USD

Ngày 09/06/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 12/06/2023: 23.310 VNĐ/USD

Ngày 13/06/2023: 23.320 VNĐ/USD

Ngày 14/06/2023: 23.330 VNĐ/USD

Ngày 15/06/2023: 23.330 VNĐ/USD

Ngày 16/06/2023: 23.360 VNĐ/USD

Ngày 19/06/2023: 23.360 VNĐ/USD

Ngày 20/06/2023: 23.350 VNĐ/USD

Ngày 21/06/2023: 23.350 VNĐ/USD

Ngày 22/06/2023: 23.340 VNĐ/USD

Ngày 23/06/2023: 23.350 VNĐ/USD

Ngày 26/06/2023: 23.355 VNĐ/USD

Ngày 27/06/2023: 23.370 VNĐ/USD

Ngày 28/06/2023: 23.370 VNĐ/USD

Ngày 29/06/2023: 23.390 VNĐ/USD

Ngày 30/06/2023: 23.405 VNĐ/USD

Ngày 03/07/2023: 23.410 VNĐ/USD

Ngày 04/07/2023: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 05/07/2023: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 06/07/2023: 23.580 VNĐ/USD

Ngày 07/07/2023: 23.550 VNĐ/USD

Ngày 10/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 11/07/2023: 23.460 VNĐ/USD

Ngày 12/07/2023: 23.520 VNĐ/USD

Ngày 13/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 14/07/2023: 23.500 VNĐ/USD

Ngày 17/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 18/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 19/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 20/07/2023: 23.470 VNĐ/USD

Ngày 21/07/2023: 23.490 VNĐ/USD

Ngày 24/07/2023: 23.485 VNĐ/USD

Ngày 25/07/2023: 23.495 VNĐ/USD

Ngày 26/07/2023: 23.495 VNĐ/USD

Ngày 27/07/2023: 23.500 VNĐ/USD

Ngày 28/07/2023: 23.500 VNĐ/USD

Ngày 31/07/2023: 23.515 VNĐ/USD

Ngày 01/08/2023: 23.515 VNĐ/USD

Ngày 02/08/2023: 23.510 VNĐ/USD

Ngày 03/08/2023: 23.575 VNĐ/USD

Ngày 04/08/2023: 23.590 VNĐ/USD

Ngày 07/08/2023: 23.530 VNĐ/USD

Ngày 08/08/2023: 23.550 VNĐ/USD

Ngày 09/08/2023: 23.570 VNĐ/USD

Ngày 10/08/2023: 23.570 VNĐ/USD

Ngày 11/08/2023: 23.570 VNĐ/USD

Ngày 14/08/2023: 23.590 VNĐ/USD

Ngày 15/08/2023: 23.680 VNĐ/USD

Ngày 16/08/2023: 23.805 VNĐ/USD

Ngày 17/08/2023: 23.780 VNĐ/USD

Ngày 18/08/2023: 23.700 VNĐ/USD

Ngày 21/08/2023: 23.640 VNĐ/USD

Ngày 22/08/2023: 23.640 VNĐ/USD

Ngày 23/08/2023: 23.750 VNĐ/USD

Ngày 24/08/2023: 23.830 VNĐ/USD

Ngày 25/08/2023: 23.830 VNĐ/USD

Ngày 28/08/2023: 23.840 VNĐ/USD

Ngày 29/08/2023: 23.960 VNĐ/USD

Ngày 30/08/2023: 23.990 VNĐ/USD

Ngày 31/08/2023: 23.940 VNĐ/USD

Ngày 05/09/2023: 23.900 VNĐ/USD

Ngày 06/09/2023: 23.900 VNĐ/USD

Ngày 07/09/2023: 23.880 VNĐ/USD

Ngày 08/09/2023: 23.900 VNĐ/USD

Ngày 11/09/2023: 23.920 VNĐ/USD

Ngày 12/09/2023: 23.900 VNĐ/USD

Ngày 13/09/2023: 23.930 VNĐ/USD

Ngày 14/09/2023: 23.980 VNĐ/USD

Ngày 15/09/2023: 24.050 VNĐ/USD

Ngày 18/09/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 19/09/2023: 24.190 VNĐ/USD

Ngày 20/09/2023: 24.210 VNĐ/USD

Ngày 21/09/2023: 24.140 VNĐ/USD

Ngày 22/09/2023: 24.130 VNĐ/USD

Ngày 25/09/2023: 24.180 VNĐ/USD

Ngày 26/09/2023: 24.215 VNĐ/USD

Ngày 27/09/2023: 24.210 VNĐ/USD

Ngày 28/09/2023: 24.220 VNĐ/USD

Ngày 29/09/2023: 24.220 VNĐ/USD

Ngày 02/10/2023: 24.120 VNĐ/USD

Ngày 03/10/2023: 24.170 VNĐ/USD

Ngày 04/10/2023: 24.220 VNĐ/USD

Ngày 05/10/2023: 24.240 VNĐ/USD

Ngày 06/10/2023: 24.245 VNĐ/USD

Ngày 09/10/2023: 24.205 VNĐ/USD

Ngày 10/10/2023: 24.210 VNĐ/USD

Ngày 11/10/2023: 24.230 VNĐ/USD

Ngày 12/10/2023: 24.270 VNĐ/USD

Ngày 13/10/2023: 24.310 VNĐ/USD

Ngày 16/10/2023: 24.270 VNĐ/USD

Ngày 17/10/2023: 24.310 VNĐ/USD

Ngày 18/10/2023: 24.320 VNĐ/USD

Ngày 19/10/2023: 24.380 VNĐ/USD

Ngày 20/10/2023: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 23/10/2023: 24.350 VNĐ/USD

Ngày 24/10/2023: 24.370 VNĐ/USD

Ngày 25/10/2023: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 26/10/2023: 24.400 VNĐ/USD

Ngày 27/10/2023: 24.430 VNĐ/USD

Ngày 30/10/2023: 24.400 VNĐ/USD

Ngày 31/10/2023: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 01/11/2023: 24.400 VNĐ/USD

Ngày 02/11/2023: 24.420 VNĐ/USD

Ngày 03/11/2023: 24.400 VNĐ/USD

Ngày 06/11/2023: 24.280 VNĐ/USD

Ngày 07/11/2023: 24.170 VNĐ/USD

Ngày 08/11/2023: 24.170 VNĐ/USD

Ngày 09/11/2023: 24.200 VNĐ/USD

Ngày 10/11/2023: 24.200 VNĐ/USD

Ngày 13/11/2023: 24.150 VNĐ/USD

Ngày 14/11/2023: 24.200 VNĐ/USD

Ngày 15/11/2023: 24.110 VNĐ/USD

Ngày 16/11/2023: 24.130 VNĐ/USD

Ngày 17/11/2023: 24.120 VNĐ/USD

Ngày 20/11/2023: 24.070 VNĐ/USD

Ngày 21/11/2023: 23.980 VNĐ/USD

Ngày 22/11/2023: 23.960 VNĐ/USD

Ngày 23/11/2023: 24.030 VNĐ/USD

Ngày 24/11/2023: 24.060 VNĐ/USD

Ngày 27/11/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 28/11/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 29/11/2023: 24.060 VNĐ/USD

Ngày 30/11/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 01/12/2023: 24.100 VNĐ/USD

Ngày 04/12/2023: 24.120 VNĐ/USD

Ngày 05/12/2023: 24.080 VNĐ/USD

Ngày 06/12/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 07/12/2023: 24.100 VNĐ/USD

Ngày 08/12/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 11/12/2023: 24.030 VNĐ/USD

Ngày 12/12/2023: 24.070 VNĐ/USD

Ngày 13/12/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 14/12/2023: 24.050 VNĐ/USD

Ngày 15/12/2023: 24.050 VNĐ/USD

Ngày 18/12/2023: 24.090 VNĐ/USD

Ngày 19/12/2023: 24.180 VNĐ/USD

Ngày 20/12/2023: 24.160 VNĐ/USD

Ngày 21/12/2023: 24.160 VNĐ/USD

Ngày 22/12/2023: 24.140 VNĐ/USD

Ngày 25/12/2023: 24.080 VNĐ/USD

Ngày 26/12/2023: 24.070 VNĐ/USD

Ngày 27/12/2023: 24.150 VNĐ/USD

Ngày 28/12/2023: 24.130 VNĐ/USD

Ngày 29/12/2023: 24.070 VNĐ/USD

Ngày 02/1/2024: 24.080 VNĐ/USD

Ngày 03/1/2024: 24.180 VNĐ/USD

Ngày 04/1/2024: 24.220 VNĐ/USD

Ngày 05/1/2024: 24.180 VNĐ/USD

Ngày 08/1/2024: 24.190 VNĐ/USD

Ngày 09/01/2024: 24.175 VNĐ/USD

Ngày 10/01/2024: 24.200 VNĐ/USD

Ngày 11/01/2024: 24.240 VNĐ/USD

Ngày 12/01/2024: 24.300 VNĐ/USD

Ngày 15/01/2024: 24.310 VNĐ/USD

Ngày 16/01/2024: 24.330 VNĐ/USD

Ngày 17/01/2024: 24.370 VNĐ/USD

Ngày 18/01/2024: 24.370 VNĐ/USD

Ngày 19/01/2024: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 22/01/2024: 24.360 VNĐ/USD

Ngày 23/01/2024: 24.390 VNĐ/USD

Ngày 24/01/2024: 24.395 VNĐ/USD

Ngày 25/01/2024: 24.430 VNĐ/USD

Ngày 26/01/2024: 24.440 VNĐ/USD

Ngày 29/01/2024: 24.400 VNĐ/USD

Ngày 30/01/2024: 24.335 VNĐ/USD

Ngày 31/01/2024: 24.215 VNĐ/USD

Ngày 01/02/2024: 24.250 VNĐ/USD

Ngày 02/02/2024: 24.230 VNĐ/USD

Ngày 05/02/2024: 24.230 VNĐ/USD

Ngày 06/02/2024: 24.210 VNĐ/USD

Ngày 07/02/2024: 24.260 VNĐ/USD

Ngày 15/02/2024: 24.230 VNĐ/USD

Ngày 16/02/2024: 24.280 VNĐ/USD

Ngày 19/02/2024: 24.340 VNĐ/USD

Ngày 20/02/2024: 24.360 VNĐ/USD

Ngày 21/02/2024: 24.350 VNĐ/USD

Ngày 22/02/2024: 24.360 VNĐ/USD

Ngày 23/02/2024: 24.420 VNĐ/USD

Ngày 26/02/2024: 24.460 VNĐ/USD

Ngày 27/02/2024: 24.490 VNĐ/USD

Ngày 28/02/2024: 24.460 VNĐ/USD

Ngày 29/02/2024: 24.460 VNĐ/USD

Ngày 01/03/2024: 24.480 VNĐ/USD

Ngày 04/03/2024: 24.480 VNĐ/USD

Ngày 05/03/2024: 24.530 VNĐ/USD

Ngày 06/03/2024: 24.520 VNĐ/USD

Ngày 07/03/2024: 24.520 VNĐ/USD

Ngày 08/03/2024: 24.530 VNĐ/USD

Ngày 11/03/2024: 24.470 VNĐ/USD

Ngày 12/03/2024: 24.460 VNĐ/USD

Ngày 13/03/2024: 24.480 VNĐ/USD

Ngày 14/03/2024: 24.510 VNĐ/USD

Ngày 15/03/2024: 24.550 VNĐ/USD

Ngày 18/03/2024: 24.550 VNĐ/USD

Ngày 19/03/2024: 24.570 VNĐ/USD

Ngày 20/03/2024: 24.580 VNĐ/USD

Ngày 21/03/2024: 24.610 VNĐ/USD

Ngày 22/03/2024: 24.620 VNĐ/USD

Ngày 25/03/2024: 24.600 VNĐ/USD

Ngày 26/03/2024: 24.590 VNĐ/USD

Ngày 27/03/2024: 24.600 VNĐ/USD

Ngày 28/03/2024: 24.620 VNĐ/USD

Ngày 29/03/2024: 24.620 VNĐ/USD

Ngày 01/04/2024: 24.640 VNĐ/USD

Ngày 02/04/2024: 24.630 VNĐ/USD

Ngày 03/04/2024: 24.730 VNĐ/USD

Ngày 04/04/2024: 24.800 VNĐ/USD

Ngày 05/04/2024: 24.780 VNĐ/USD

Ngày 08/04/2024: 24.780 VNĐ/USD

Ngày 09/04/2024: 24.790 VNĐ/USD

Ngày 10/04/2024: 24.790 VNĐ/USD

Ngày 11/04/2024: 24.780 VNĐ/USD

Ngày 12/04/2024: 24.830 VNĐ/USD

Ngày 15/04/2024: 24.870 VNĐ/USD

Ngày 16/04/2024: 25.008 VNĐ/USD

Ngày 17/04/2024: 25.130 VNĐ/USD