Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

Thứ Ba, 21/09/2021, 15:58 GMT+7

Cụ thể, thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra gồm:
Tổn thất gây ra thương tích hoặc tử vong; Tổn thất đối với tài sản của tổ chức hoặc cá nhân;
Tổn thất gây ra cho môi trường, nuôi trồng thủy sản, du lịch, sinh thái;
Chi phí ứng phó do tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố tràn dầu;
Chi phí để thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm khắc phục môi trường;
Tổn thất về lợi nhuận do ảnh hưởng của sự cố tràn dầu gây ra.
Bên cạnh đó, chủ cơ sở hoặc chủ tàu gây ra sự cố tràn dầu phải chịu trách nhiệm bồi thường, chi phí ứng phó và các thiệt hại về kinh tế, tổn thất về môi trường. Bên chịu trách nhiệm bồi thường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết việc bồi thường thiệt hại.Ngoài ra, chủ các tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài vận chuyển trên 2.000 tấn dạng thô phải có Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu theo quy định của Công ước CLC 1992.