CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2023)

Thứ Sáu, 03/02/2023, 10:00 GMT+7

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi. Đó là bài học lớn cho cách mạng Việt Nam. Để có được sự lãnh đạo đúng đắn, Đảng phải chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và giải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra.

Trong 93 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới để tăng cường sự lãnh đạo đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là trong tình hình mới nhằm khẳng định Chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì hệ thống chính trị mà nòng cốt là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới thật sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Để đạt được điều đó Đảng cộng sản Việt Nam đã không ngừng nâng cao trình độ lý luận, trí tuệ, trung thành và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hoàn thiện lý luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đổi mới việc xây dựng, ban hành, sử dụng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị và chủ trương của Đảng; xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam phù hợp; tiếp tục sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang, phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu;tăng cường sự lãnh đạo của Đảng thông qua đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thực thi có hiệu quả và thực chất cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Nhằm phát huy các truyền tốt quý báu của Đảng, Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang quyết tâm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết của Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang trong các nhiệm kỳ. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Lấy hiệu quả, chất lượng thực tế công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị nhằm nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt đảng hai chiều, giữ mối liên hệ với cấp ủy Đảng cơ sở nơi đảng viên và gia đình cư trú.