Ngày 11/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/11/2023. Khoản 7 Điều 1 có hiệu thi hành từ ngày 11/10/2024. Ngày 07 tháng 11 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1418/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Tại Quyết định có 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải được công bố bãi bỏ và có 23 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải được công bố sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định, cụ thể:
1. 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải được công bố bãi bỏ:
- Thủ tục Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản
trong vùng nước cảng biển.

2. 23 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải được công bố sửa đổi, bổ sung:
- Thủ tục chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải;
- Thủ tục đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng;
- Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển;
- Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển;
- Thủ tục tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn;
- Thủ tục đổi tên cảng cạn;
- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải;
- Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải;

- Cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải;
- Cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải;
- Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động;
- Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động;
- Tàu biển nhập cảnh;
- Tàu biển xuất cảnh;
- Tàu biển quá cảnh;
- Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam;
- Tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi;
- Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam;
- Tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam;
- Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng và tàu biển nước ngoài đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam;
- Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài;
- Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP);
- Tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và các phương tiện thủy khác không quy định tại các khoản 2, 3 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP). Quyết định công bố có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/11/2023. Riêng quy định về các thủ tục hành chính cho tàu thuyền, phương tiện thủy vào rời cảng biển ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 11/10/2024.
Cảng vụ hàng hải Nha Trang thông báo tới tổ chức, cá nhân có liên quan biết và nghiên cứu nội dung các thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực hàng hải tại Website của Cục Hàng hải Việt Nam: http://vinamarine.gov.vn/Thủ tục hành chính.

Trân trọng thông báo!